Döröske 13
IMG_8282
IMG_8167
head_2
previous arrow
next arrow

Információk a támogatási előleg igénylésével kapcsolatosan

 

Az előleg folyósítására csak hatályos támogatói okirat alapján kerülhet sor.

EGYSZERI ELSZÁMOLÁS ESETÉN TÁMOGATÁSI ELŐLEG NEM IGÉNYELHETŐ!

Kizárólag a beruházási projektelemekre megítélt támogatási összeg képezheti alapját az előleg kifizetésének 

EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani. Az előleg igénybevételének lehetőségét, annak összegét a helyi felhívás tartalmazza.

Biztosítékként elfogadható:

a) készpénzletét,
b) garanciavállaló nyilatkozat,
c) garanciaszervezet által vállalt kezesség,
d) biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó –kötelezvény,
e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség.

A kifizető ügynökség–a helyi felhívás eltérő rendelkezése hiányában –felmentést adhat a biztosíték nyújtására-a hatósági feladatokat ellátóközjogi szerv, valamint -az ilyen feladatot állami felügyelet alatt végző magántestület részére, illetve -ha a biztosított összeg értéke nem éri el az 500 eurót, és a kedvezményezett írásban vállalja, hogy az elengedett biztosítékkal azonos összeget fizet, ha nem teljesíti a vonatkozó kötelezettséget.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. Korm. rendelet értelmében a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg abban az esetben folyósítható, ha a kedvezményezett benyújtotta az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet.

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázati felhívások kapcsán előlegigényléshez benyújtandó likviditási terv sablon és annak kitöltési útmutatója a www.palyazat.gov.hu oldalon, a Vidékfejlesztési Program dokumentumai között érhető el.

Amennyiben a kedvezményezett biztosítéknyújtásra kötelezett, az előleg igénylésben igényelt előleg összegnek megfelelő biztosíték meglétét legkésőbb az előleg igénylés benyújtásával egyidejűleg köteles igazolni. Ez azt jelenti, hogy:

– Készpénzletét esetén az előleg összegével megegyező összeget legkésőbb az előleg igénylésének napján át kell utalni az alábbiak szerint:

• Kedvezményezett neve: Magyar Államkincstár
• Számlaszám: 10032000-00287560-00000024
• Közlemény: <Felhívás rövid megnevezése>, előleg, <kedvezményezett ügyfél-azonosítója>

Egyéb biztosíték (garanciavállaló nyilatkozat, garanciaszervezet által vállalt kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, illetve az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség) esetén a kötelezettséget igazoló EREDETI dokumentumot legkésőbb az előleg igénylésének napján, postai úton a

 

Kincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Pénzügyi Főosztály Biztosíték- és Követeléskezelési Osztálya számára

1476 Budapest, Pf.: 407

 

A dokumentumot szkennelt formában csatolni kell az előleg kérelemhez is.

A közszféra szervezet a támogatási előleg terhére október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetési igénylést – figyelemmel a 110. § (5) bekezdésére, valamint a 120. § (3) bekezdésére* – november 1-ig elszámolásra benyújtja. Elmulasztása szankciót von maga után. Elmulasztása szankciót von maga után

A biztosíték rendelkezésre állásának szabályai:

A biztosítékot az előlegigényléssel egyidejűleg kell nyújtani. Kifizetés csak akkor lehetséges, ha a szükséges biztosíték rendelkezésre áll. A biztosítéknak az előleggel történő elszámolás elfogadásáig kell rendelkezésre állni.

A támogatási előleg folyósítását követő 12 hónapon belül a kedvezményezettnek kifizetési igénylést kell benyújtania akkor is, ha az előlegigénylési kérelmét megelőzően már nyújtott be kifizetési igénylést.

A kedvezményezettnek támogatási előleg igénylésekor is az ÁÚF 8. pontjának 5.alpontjában meghatározott módon és formában igazolnia kell az önerő rendelkezésre állását.

Kapcsolódó dokumentumok:

A Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú közleménye a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról LINK

IH közlemény a LEADER helyi felhívások kedvezményezettjeinek támogatási előleg igénylése kapcsán LINK

Kitöltési útmutató előleg igényléshez (garanciavállalási nyilatkozat, segédlet az elektronikus felület használatóhoz) LINK

Likviditási terv sablon és kitöltési útmutató LINK

*A kifizetési igénylésben a projekt szakmai előrehaladásával arányos projektmenedzsment költségek számolhatók el, a kifizetési igénylés összegének el kell érnie a megítélt támogatás 10%-át, de legalább 200.000 Ft-ot.